EIÕPS üldkogu 2017

Planeerime EIÕPS üldkogu 2. aprill 2017 Tallinnas, Pelgulinna Gümnaasiumis. Enne üldkogu toimub seminar (märtsis avame registreerumise), mis on avatud kõikidele huvilistele. Võimalus on osaleda ka e-kanali kaudu. Palun teil täita üldkogu eelhääletus enne 28.02.2017, et üldkogu paremini planeerida.
Kellel on vaja maksta aastamaksu, et osaleda üldkogus hääletusõigusliku liikmena, siis andmed on siin: Arve nr LHV pangas: EE127700771001786979, Eesti Informaatikaõpetajate Selts.
Summa: 10 € (ühe aasta kohta) Selgitus: EIÕPS aastamaks xxxx (asenda makstava aasta numbriga, mitme aasta korral lisa kõik aastad).

NB! Kes teab juba ette, et ta ei osale, siis palun leida keegi, kes kindlasti osaleb ja tehke tema nimele digitaalselt allkirjastatud volitus. Volituse võib saata Birgy Lorenzile (birgy.lorenz@gmail.com) hiljemalt 1 päev enne üldkogu.

EIÕPS’i põhikiri

Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi Põhikiri

 1. Seltsi nimi, asukoht

  1. Seltsi ametlik nimi on Mittetulundusühing Eesti Informaatikaõpetajate Selts (lühendatult EIÕPS) (edaspidi selts); inglise keeles Network of Estonian Teachers of Informatics and Computer Science (lühendatult NETICS);

  2. seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn 10618, Lobjaka 34.

 1. Seltsi eesmärgid

  1. Pedagoogide koostöö ja kutsealase arengu toetamine;

  2. informaatikat õpetavate õpetajate huvide esindamine haridusvaldkonna- ja muudes organisatsioonides;

  3. informaatikat õpetavate õpetajate omavahelise suhtluse ja koostöö arendamine;

  4. eetilise digikultuuri levitamine ja informaatikaõppe arengu toetamine;

  5. hariduspoliitikas aktiivne osalemine ja selle mõjutamine õppekava sisu, informaatikaõpetaja kutse andmise ja ametijärkude omistamise kaudu;

  6. koolituste (sh täiskasvanute, elukestva, täiend- ja ümberõppe) korraldamine, koostööpartnerite kaasamine, õppetegevuse toetamine sh stipendiumide väljaandmine;

  7. informaatikaõppe jätkusuutlikkuse propageerimine ja koostöö tegemine teiste haridus- ja infotehnoloogiaalaste ühendustega nii Eestis kui ka mujal;

  8. tegevuste teostamine, mis on seltsi majandamiseks, missiooni ja visiooni elluviimiseks vajalikud;

  9. oma tegevustes kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtete järgimine;

  10. parimate digipraktikate kogumise, tunnustamise ja levitamise korraldamine;

 1. Seltsi liikmelisus

  1. Seltsi liikmeteks on kõik isikud, kes soovivad arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevaid tegevusi ja tunnistavad käesolevat põhikirja;

  2. seltsi liikmeks saab astuda digitaalse avalduse põhjal;

  3. liikmeks vastu võtmise staatuse otsustab seltsi juhatus;

  4. seltsist arvatakse liige välja juhatuse otsusega.

 2. Seltsi liikmete õigused

  1. iga liige võib osaleda seltsi tegevustes;

  2. saada infot seltsi tegevuse kohta;

  3. ainult liikmed omavad otsustavat hääleõigust üldkoosolekul;

  4. liikmel on õigus seltsist välja astuda esitatud digitaalse avalduse alusel.

 3. Seltsi liikmete kohustused

  1. Järgima seltsi põhikirja ja aitama kaasa seltsi tegevusele;

  2. liitumisel tasuda aastamaks vastuvõtmisele järgneva kuu 15. kuupäevaks;

  3. tasuma seltsi aastamaksu 15. märtsiks üldkoosoleku poolt kehtestatud summas.

 1. Seltsi ülesehitus

  1. Seltsi kõrgeim organ on üldkoosolek, kus igal liikmel on üks hääl.

 2. Seltsi üldkoosolek

  1. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas;

  2. üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, teatades sellest vähemalt 10 päeva ette veebilehe kaudu;

  3. üldkoosolekul võib osaleda vahetult, digitaalselt või volitatud esindaja kaudu iga seltsi liige;

  4. üldkoosolek võib muuta põhikirja;

  5. üldkoosolek valib viieliikmelise seltsi juhatuse kaheks aastaks;

  6. üldkoosolek võib juhatuse tagasi kutsuda või pikendada juhatuse liikmete volitusi;

  7. üldkoosolek otsustab seltsi tegevuse lõpetamise, jagunemise või ühinemise;

  8. üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui seal on esindatud absoluutne enamus liikmeid;

  9. üldkoosoleku otsus(ed) võetakse vastu vähemalt 2/3 esindatud liikmete häälte enamusega;

  10. üldkoosolek kinnitab seltsi aastamaksu;

  11. üldkoosolek kinnitab majandusaasta aruande.

 1. Seltsi juhatus

  1. Juhib ja esindab seltsi vastavalt põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele;

  2. koostab seltsi töökava, eelarve, tegevus- ja rahalise aruande;

  3. võtab vastu uued liikmed;

  4. lahendab üldkoosolekute vahelisel perioodil seltsi ette kerkinud ülesanded.

  5. Juhatuse otsuste jõustumiseks on vajalik vähemalt 3/5 juhatuse liikmete häältest.

 1. Revisjonikomisjon

  1. Seltsi põhikirja järgimist, finantsmajanduslikku tegevust ja üldkoosoleku otsuste täitmist kontrollib revisjonikomisjon;

  2. revisjonikomisjoni liikmed määrab üldkoosolek ametisse kaheks aastaks, kuid mitte kauemaks kui kolmeks järjestikuseks valimisperioodiks;

  3. revisjonikomisjon on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees;

  4. revisjonikomisjoni liikmed võivad juhatuse koosolekuist osa võtta nõuandva häälega.

 1. Seltsi ühinemine, jagunemine, likvideerimine

  1. Toimub üldkoosoleku otsuse põhjal seaduses sätestatud korras;

  2. seltsi likvideerimisel võib seltsi allesjäänud vara üle anda sarnase eesmärgiga ühingule või kasutada seda avalikes huvides, tulenevalt seltsi põhikirjalistest eesmärkidest, tuginedes Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Seltsi põhikiri on vastu võetud 12.06.2012 Pärnus

/allkirjastatud digitaalselt/

Üldkogu 2016

Osalemaks 12.juunil 2016 üldkogus peaks teil olema makstud hiljemalt 31.maiks aastamaks arvele.

Arve nr LHV pangas: EE127700771001786979

Eesti Informaatikaõpetajate Selts

Summa: 10 € (ühe aasta kohta)

Selgitus: EIÕPS aastamaks xxxx (asenda makstava aasta numbriga, mitme aasta korral lisa kõik aastad).

Teemad lühidalt: IKT õppekavad, projektid, õpiränne kutsekoolides, ECCEU võistlusest, kutseeksamitest, noormeistri võistlustest, progarmeerimismängust ja muud kogemuste vahetamised.

Pikemalt loe seminari lisainfost.

Seminari lisainfo (ajakava)

Üldkogu jälgitav siin.

Üldkogu 2014

a. üldkogu e-hääletus 17.aprill-4. mai, info saadeti kõikidele e-mailile 17. mai
Hääletuse all: 2013 aasta majandusaasta aruande hinnitamine; juhatuse jätkamine.
b. üldkogu protokollis osaluse ja hääletustulemuste kinnitamine 5.-18. mai
Kui on muresid, siis võta ühendust birgy.lorenz@gmail.com

Seltsi eesmärkidest

Nimetus
eesti keeles: Eesti Informaatikaõpetajate Selts (EIÕPS)
inglise keeles: Network of Estonian Teachers of Informatics and Computer Science (NETICS). Asutatud 12.06.2012.

Seltsi eesmärgid

 1. Pedagoogide koostöö ja kutsealase arengu toetamine;
 2. informaatikat õpetavate õpetajate huvide esindamine haridusvaldkonna- ja muudes organisatsioonides;
 3. informaatikat õpetavate õpetajate omavahelise suhtluse ja koostöö arendamine;
 4. eetilise digikultuuri levitamine ja informaatikaõppe arengu toetamine;
 5. hariduspoliitikas aktiivne osalemine ja selle mõjutamine õppekava sisu, informaatikaõpetaja kutse andmise ja ametijärkude omistamise kaudu;
 6. koolituste (sh täiskasvanute, elukestva, täiend- ja ümberõppe) korraldamine, koostööpartnerite kaasamine, õppetegevuse toetamine sh stipendiumide väljaandmine;
 7. informaatikaõppe jätkusuutlikkuse propageerimine ja koostöö tegemine teiste haridus- ja infotehnoloogiaalaste ühendustega nii Eestis kui ka mujal;
 8. tegevuste teostamine, mis on seltsi majandamiseks, missiooni ja visiooni elluviimiseks vajalikud;
 9. oma tegevustes kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtete järgimine;
 10. parimate digipraktikate kogumise, tunnustamise ja levitamise korraldamine.

Edasise info leiate menüülingist “Seltsist